İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

Yayın Tarihi: 19.04.2018

Ekonomi Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 30/10/2016 tarihli ve 29873 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/46) ile Finlandiya Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Polonya Cumhuriyeti ve Brezilya Federal Cumhuriyeti menşeli 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00, 4804.11.90.10.11 ve 4804.11.90.10.12 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan “metrekare ağırlığı 175 gramı geçmeyen beyazlatılmamış birincil elyaf yüzey (kraftlayner) kâğıtlar” ithalatına yönelik olarak başlatılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Brezilya: Brezilya Federal Cumhuriyetini,

b) Finlandiya: Finlandiya Cumhuriyetini,

c) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

ç) Kanun: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

d) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

e) Polonya: Polonya Cumhuriyetini,

f) Rusya: Rusya Federasyonunu,

g) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini

ifade eder.

Karar

MADDE 4 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, Finlandiya, Rusya, Polonya ve Brezilya menşeli soruşturma konusu ürünün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında maddi zarar tehdidine neden olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamındaki bilgi, bulgu ve tespitleri içeren ve bu Tebliğin hukuken bir parçası olan “Bilgilendirme Raporu”na “www.tpsa.gov.tr” internet adresinden “Damping ve Sübvansiyon-Bilgilendirme Raporları” bağlantıları seçilerek ulaşılması mümkündür.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile tabloda GTİP’i, eşya tanımı, menşe ülkeleri ve firma unvanları belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen oranlarda dampinge karşı kesin önlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir.

GTİP Eşyanın Tanımı Menşe Ülke Firma Unvanı Önlem Oranı (CIF Bedelin %)
4804.11.11.10.00

4804.11.15.10.00

4804.11.90.10.11

4804.11.90.10.12

Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları

Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları

m2. ağırlığı 150 gr. dan az olanlar

m2 .ağırlığı 150 gr. veya daha fazla,fakat 175 gr. dan az olanlar

Finlandiya Stora Enso OYJ 11,34
Diğerleri 11,34
Rusya Ilim Group Joint Stock Company 5,28
Diğerleri 11,19
Polonya Mondi Swiecie S.A. 5
Diğerleri 11
Brezilya Klabin S.A. 5,27
Diğerleri 11,21

Uygulama

MADDE 5 – (1) Gümrük idareleri, 4 üncü maddede GTİP’i, eşya tanımı ve menşe ülkeleri belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşısında gösterilen oranlarda dampinge karşı kesin önlemleri tahsil eder.

(2) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan yürürlükteki TGTC’de yer alan GTİP ve 4 üncü maddede yer alan tablodaki eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. 

Copyright © 2015 Umut Gümrük Müşavirliği LTD. ŞTİ. Tüm Hakları Saklıdır.
İzmir web tasarım