Yayın Tarihi: 07.09.2018

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/47) (07.09.2018 t. 30528 s. R.G.)

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MADDE 1 – 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” ibaresi “Ticaret Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” ibaresi “Ticaret Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ekonomi Bakanlığı”, “Hazine Müsteşarlığına” ve “Ekonomi Bakanlığına” ibareleri sırasıyla “Ticaret Bakanlığı”, “Hazine ve Maliye Bakanlığına” ve “Ticaret Bakanlığına” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Ekonomi Bakanlığının” ve “Ekonomi Bakanlığına” ibareleri sırasıyla “Ticaret Bakanlığının” ve “Ticaret Bakanlığına” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığına” ve “Ekonomi Bakanlığına” ibareleri “Hazine ve Maliye Bakanlığına” ve “Ticaret Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığınca” ve “Müsteşarlıkça” ibareleri sırasıyla “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” ve “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hazine’nin”, “Müsteşarlık Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden”, “Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’ne” ve “Müsteşarlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’ne” ibareleri sırasıyla “Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın”, “Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden”, “Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’ne” ve “Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’ne” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’ne” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’ne” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Hazine’nin” ve “Müsteşarlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’ne” ibareleri sırasıyla “Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın” ve “Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’ne” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.


28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasının Yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (MevzuatNet)

(5) Yolcu beraberi yapılan 25.000 TL’yi aşan Türk parası ve Türk parası ile ödemeyi sağlayan belge çıkışlarında gümrük idarelerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nakit beyan formu ile beyanda bulunulur.


28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasınınYukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (MevzuatNet)

(2) Yolcu beraberi yapılan 10.000 Avro veya eşitini aşan döviz çıkışlarında gümrük idarelerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nakit beyan formu ile beyanda bulunulur.


28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 10 uncu maddesinin Yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (MevzuatNet)

MADDE 10 – (1) Türkiye’de yerleşik kişiler, yurt dışında şirket kurmak, mevcut şirketlere ortak olmak veya şube açmak için yaptıkları ilk nakdi ve/veya ayni sermaye ihracını müteakip üç ay içerisinde Ekonomi Bakanlığı internet adresinde yer alan yurt dışına sermaye ihracına ilişkin bilgi formunu açıklamalar doğrultusunda doldurarak Hazine Müsteşarlığına ve Ekonomi Bakanlığına gönderirler.

(2) Sermaye ihracı gerçekleştiren Türkiye’de yerleşik kişiler, her takvim yılını müteakip üç ay içerisinde Ekonomi Bakanlığının internet adresinde yer alan bilgi formunu, formda istenilen bilgileri ve yapılan transferleri açıklamalar doğrultusunda güncelleyerek Ekonomi Bakanlığına gönderirler.

(3) Türkiye’de yerleşik kişiler, tasfiye edilen veya devredilen yurt dışındaki şirket, ortaklık ve şubelerinin durumu hakkında, tasfiye sürecinin sona ermesini veya devredilmesini müteakip en geç üç ay içerisinde Hazine Müsteşarlığına ve Ekonomi Bakanlığına bilgi verirler.


28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 12 nci maddesinin Yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (MevzuatNet)

MADDE 12 – (1) Hazine’nin geri ödeme garantisi olmadan dış kredi anlaşması yapan;

a) 5018 sayılı Kanunun (II) sayılı cetvelinde bulunan Özel Bütçe Kapsamındaki İdareler,

b) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı kurumları,

c) Özel hukuk hükümlerine tâbi olmakla beraber sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait olan kuruluşlar,

ç) Fonlar,

d) Kamu bankaları, yatırım ve kalkınma bankaları,

e) Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sair yerel yönetim kuruluşlarının,

yurt dışından sağladıkları ve ithalatta vadeli ödeme şekilleri dışındaki bir yıldan (365 gün) uzun vadeli kredi anlaşmaları ile bu kurum ve kuruluşların yap-işlet-devret, yap-işlet ile işletme hakkı devri ve benzeri finansman modelleri çerçevesinde Hazine yatırım garantisi kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülen projeler için sağlanan ve ithalatta vadeli ödeme şekilleri dışındaki bir yıldan (365 gün) uzun vadeli kredi anlaşmalarını bu Tebliğ’in eki Ek:2’de yer alan Kredi Bilgi Formu ve Ek:3’de yer alan Kredi İzleme Formu ile birlikte, Dış Finansman Numarası (DFN) alınmasını teminen, anlaşma tarihinden itibaren 30 gün içinde Müsteşarlık Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden alınan ön izin ile birlikte, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’ne göndermeleri zorunludur. Sözkonusu kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredilere ilişkin kullanımlar, ana para geri ödemeleri, faiz ve diğer ödeme bilgileri, geçmiş tüm bilgileri de içerecek şekilde, Ek:3’de yer alan Kredi İzleme Formu ile birlikte gerçekleşme tarihinden itibaren 10 gün içinde bankalar ile kredi borçlusu tarafından Müsteşarlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’ne gönderilir.

(2) Kurum ve kuruluşların, Hazine geri ödeme garantisi altında, gerçekleştirilmesi öngörülen projeler tahtında yurtdışından sağladıkları ithalatta vadeli ödeme şekilleri dışındaki bir yıldan (365 gün) uzun vadeli kredilere ilişkin olarak imzalanan anlaşmalar çerçevesinde borçlu kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen kullanımlar, anapara geri ödemeleri, faiz ve diğer ödemeleri, geçmiş tüm bilgileri de içerecek şekilde bu Tebliğ’in ekinde (Ek:3) yer alan Kredi İzleme Formu ile işlem tarihinden itibaren 10 gün içinde bankalar ile kredi borçlusu kurum ve kuruluşlar tarafından Müsteşarlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi zorunludur.

(3) Kurum ve kuruluşların Hazine’nin kısmi garantisi altında sağladıkları krediler için de gerçekleştirilen kullanımlar, anapara geri ödemeleri, faiz ve diğer ödemeleri, geçmiş tüm bilgileri de içerecek şekilde bu Tebliğ’in ekinde (Ek:3) yer alan Kredi İzleme Formu ile işlem tarihinden itibaren 10 gün içinde bankalar ile kredi borçlusu kurum ve kuruluşlar tarafından Hazine garantili ve garantisiz kısımları için ayrı ayrı hazırlanarak Müsteşarlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’ne gönderilir.


 

Copyright © 2015 Umut Gümrük Müşavirliği LTD. ŞTİ. Tüm Hakları Saklıdır.
İzmir web tasarım